คำถามน่ารู้

find ifram host

 

find /home/*/domains/*/public_html/ -maxdepth 1 -name index.php -exec grep -H "iframe" {} ";" > iframe.txt

 Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites

Print this Article Print this Article

nginx+php5+MySQL (คนดู: 19523)
block ip port (คนดู: 1277)
iptables block ip linux (คนดู: 2789)
block IP FTP/SSH (คนดู: 2821)

Quick Navigation

Client Login

อีเมลล์

รหัสผ่าน

Remember Me

ค้นหา