คำถามน่ารู้

iptables block ip linux

 

iptables -I INPUT -s 60.199.202.42 -j DROP  block ip  server

 

iptables -D INPUT -s 60.199.202.42 -j DROP unblock ip

 Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites

Print this Article Print this Article

nginx+php5+MySQL (คนดู: 19392)
block ip port (คนดู: 1149)
block IP FTP/SSH (คนดู: 2663)
find ifram host (คนดู: 992)

Quick Navigation

Client Login

อีเมลล์

รหัสผ่าน

Remember Me

ค้นหา