คำถามน่ารู้

block ip port

# iptables -A INPUT -s xxx.xxx.xxx.xxx -p tcp --destination-port 25 -j DROPiptables

/etc/init.d/iptables saveWas this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites

Print this Article Print this Article

nginx+php5+MySQL (คนดู: 19523)
iptables block ip linux (คนดู: 2789)
block IP FTP/SSH (คนดู: 2821)
find ifram host (คนดู: 1104)

Quick Navigation

Client Login

อีเมลล์

รหัสผ่าน

Remember Me

ค้นหา